مردم عادی, لذت را شادی می دانند افراد موفق, شادی را عملکرد خوب می دانند و در نزد دانشمندان, شادی, همان زندگی متفکرانه است

برای به‌دست آوردن شادی، به‌طور معمول دست به هر کاری می‌زنیم، ولی کمتر آن را به‌‌دست می‌آوریم: چون از معنای واقعی آن، آگاه نیستیم.

”شادی“ در میان انسان‌های مختلف تعریف‌های متفاوتی دارد و هرکسی با توجه به ساختار ذهنی و روحی خود، آن را درک می‌کند.